Waar moet ik aan denken bij onderzoek?

Je vindt het in de knowledgebase.

 

Security Knowledgebase Windesheim

De plek voor al je online privacy & security vragen

Bekijk de FAQ

Hoe ga ik veilig om met persoonsgegevens?

Je vindt het in de knowledgebase.

 

Previous

Next

Melden verwerking persoonsgegeven

Melden verwerking persoonsgegevens

De wet AVG stelt dat verwerkingen van persoonsgegevens gemeld moeten worden bij de functionaris gegevensbscherming(FG). De FG houdt alle verwerkingen van persoonsgegevens bij in een apart register en houdt intern toezicht op het naleven van de privacywetgeving.

Wanneer je persoonsgegevens verwerkt die direct of indirect herleidbaar zijn tot natuurlijke personen dan moet je dit altijd melden bij de FG van Windesheim. Melden kan door het invullen van het meldingsformulier.

Ik maak gebruik van persoonsgegevens uit een bestaand systeem, moet ik dan toch melden?

Ja, de FG houdt een registratie bij van alle verwerkingen en checkt daarbij ook of de verwerking in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel van de gegevensverzameling. Daarnaast moet ook het nieuwe gebruik aan alle beveiligingseisen voldoen.

Ik verzamel persoonsgegevens in kader van een onderzoek, moet ik dit melden?

Ja, ook verwerkingen van kortdurende aard moet je melden. Alleen als absoluut gegarandeerd is dat de gegevensverzameling volledig anoniem is (dus niet direct of indirect herleidbaar tot een natuurlijk persoon) is melding niet nodig.

Valt het maken van beeld en geluidopnames van personen onder de AVG en moet dat dus ook gemeld worden?

De nieuwe privacy wet stelt dat iedere organisatie zich moet kunnen verantwoorden voor het gebruik van persoonsgegevens. Hiertoe is een organisatie verplicht een verwerkingsregister bij te houden. Binnen Windesheim houdt de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) dit register bij. De FG houdt intern toezicht op het naleven van de privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er is sprake van ‘persoonsgegevens’ als de gegevens informatie bevatten die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. In veel gevallen, zoals bij feitelijke of waarderende gegevens over eigenschappen, opvattingen of gedragingen, zal dit uit de aard van de gegevens voortvloeien. In andere gevallen kan dit ook afhankelijk zijn van de context waarin het gegeven wordt vastgelegd en gebruikt. Als gegevens mede bepalend zijn voor de wijze waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld, moeten die gegevens als persoonsgegevens worden aangemerkt. Gegevens die een neerslag vormen van een over een bepaalde persoon genomen beslissing, kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens.

Wat moet ik me voorstellen bij een indirect herleidbaar persoonsgegeven?

Een indirect herleidbaar persoonsgegeven kan bijvoorbeeld iets zeggen over de maatschappelijke status van een persoon. Zo zegt de winst van een eenmanszaak iets over het inkomen van haar eigenaar. Als deze gegevens zijn te herleiden tot een bepaalde persoon is sprake van persoonsgegevens.